Zapamatovat
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a pravidla spolupráce

I. Všeobecná ustanovení

 1. Partnerem se může stát fyzická či právnická podnikající osoba, která splňuje tyto podmínky:

  1. má potřebná oprávnění k takové činnosti, zejména pak příslušné oprávnění k podnikání

  2. vlastní osobní profil Dynamik y bohatství

  3. výše affiliate provize dosáhne 1.000 Kč, kdy je uznána a provedena první

   výplata provozovatelem

 2. Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s podmínkami, souhlasí registrující se partner (dále jen 'partner') s podmínkami provizního systému www.dynamikabohatstvi.cz a uzavírá tímto dohodu o spolupráci se společností:

  Prosperity Vision s.r.o. Zámocká 12Bratislava 811 01 SK IČ: 36838632

  DIČ: 2022464103IČ DPH: SK 2022464103 (dále jen 'provozovatel')

 3. Provozovatel má právo bez předchozího oznámení tyto podmínky změnit. O změně bude informovat partnera e-mailem. Změněné podmínky jsou platné od okamžiku jejich uveřejnění na www.dynamikabohatstvi.cz.

 4. Pokud partner s nejnovější verzí podmínek nesouhlasí, je povinen účast ukončit, a to kontaktováním provozovatele s žádostí o ukončení spolupráce.

 5. Partner prohlašuje, že údaje poskytnuté při registraci jsou aktuální, úplné a pravdivé, že je plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům.

 6. Poskytnuté údaje budou zpracovávány za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných provozovatelem k marketingovým účelům.

 7. Partner souhlasí s tím, že provozovatel může používat jeho jméno (název společnosti) a logo v prezentacích, marketingových materiálech a na webových stránkách.

 8. Partner umístí na své stránky reklamní prvky poskytnuté provozovatelem za účelem propagace kampaní inzerentů zapojených v www.dynamikabohatstvi.cz.

 9. Provozovatel se zavazuje vyplatit partnerovi provizi za uskutečněnou konverzi (= objednaná a zaplacená služba nebo produkt v závislosti na aktivních kampaní v AffilBoxu) podle podmínek kampaně, které jsou uvedeny v affiliate programu.

 10. Partner zobrazováním reklamních prvků z každé kampaně souhlasí s podmínkami této kampaně, které jsou uvedeny v on-line sytému AffilBox.

II. Vyúčtování provizí

 • Provozovatel umožní partnerovi přístup do on-line systému AffilBox, ze kterého je

  zřejmá výše provize u každé kampaně.

 • Validita uskutečněné konverze je dána zaplacenou fakturou za daný produkt (v přehledu kampaní). Neplatné konverze jsou zejména takové, u kterých bylo použito smyšlených nebo nepravdivých údajů, není možné zájemce kontaktovat, nebo se jedná o duplicitní data. Taková konverze pak není proplacena, není validní.

 • Vyúčtování provizí se provádí na začátku každého kalendářního měsíce, kdy provozovatel ověří všechny konverze za minulý kalendářní měsíc, zda jsou validní. Provozovatel poukáže částku, na kterou má partner nárok na bankovní účet partnera na základě faktury, která je zaslána partnerem na e-mail na základě zaslaného vyúčtování ze začátku měsíce, a to nejpozději do 15 dnů od schválení provizí za minulý měsíc, pokud částka převyšuje minimální částku. Minimální částka pro vyplacení provize měsíčně je 1.000 Kč. V případě, že částka za měsíc nedosáhla 1.000 Kč, tak je částka vyplácena čtvrtletně dle kalendářního roku. V případě zdržení platby za objednanou službu/produkt od konečného zákazníka, budou platby za tyto objednané služby/produkty vyplaceny až po přijetí platby od konečného zákazníka na základě běžného měsíčního vyúčtování. V případě, že Prosperity Vision s.r.o. neobdrží platbu od konečného zákazníka v plné výši, dané konverze budou pozastaveny k výplatě do plné úhrady ze strany konečného zákazníka. Ostatní kampaně, za které Prosperity Vision s.r.o. obdrží řádné úhrady, budou v termínech vyplaceny partnerům.

 • Z technických důvodů je pro uznání provize nutné, aby návštěvníci stránek partnera měli ve svém počítači povoleny cookies.

III.Práva a povinnosti partnera

 • Partner neumístí reklamní prvky ze systému AffilBox na stránky s obsahem odporujícím zákonům České republiky, na pornografické servery, na stránky, které odporují dobrým mravům nebo poškozují dobré jméno provozovatele, inzerenta nebo produktu, nebo na stránky, které jen na takový obsah odkazují.
 • Poskytnuté reklamní prvky smí být použity pouze v nezměněné formě. Změna je možná pouze po dohodě s provozovatelem a následné autorizaci.
 • Zakázáno je zasílání nevyžádané reklamy (spamu) prostřednictvím diskusních skupin, e-mailových zpráv, SMS, faxu, pošty a ostatních telekomunikačních prostředků. Pro možnost využití technologií je vždy zapotřebí předchozího souhlasu provozovate le.
 • Použití reklamních prvků v elektronické poště musí být vždy schváleno provozovatelem.
 • Je obecně zakázáno používat jakékoliv prostředky vedoucí k uskutečnění konverze bez akce návštěvníka internetových stránek partnera.
 

IV. Doba trvání, ukončení spolupráce

 1. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

 2. Provozovatel je oprávněn od dohody odstoupit okamžitě v případě, že partner poruší některou z povinností uvedených v této dohodě.

 3. Pokud partner poruší podmínky kampaně, může provozovatel zrušit účast partnera v této kampani. Při závažném porušení podmínek kampaně může provozovatel odstoupit okamžitě od této dohody.

 4. Tato dohoda obsahuje veškerá ujednání smluvních stran ohledně předmětu smlouvy. Vedlejší ústní dohody nebyly uzavřeny. Změny nebo doplňky této smlouvy jsou účinné pouze tehdy, pokud byly přijaty v písemné podobě.

 5. Vypovězení této dohody partnerem i provozovatelem je možné kdykoli a bez uvedení důvodů. Provozovatel tak učiní e-mailovou zprávou zaslanou na adresu zadanou partnerem při registraci, partner kontaktováním provozovatele.

V. Ostatní ujednání

 1. Provozovatel je oprávněn kdykoli pozastavit nebo omezit zobrazování reklamních prvků umístěných na internetových stránkách partnera a dále je oprávněn kdykoli změnit obsah a podobu těchto reklamních prvků.

 2. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou selháním, chybou nebo výpadkem on-line systému a internetové sítě. Provozovatel dále neodpovídá za škodu způsobenou činností nebo nečinností třetích osob.

Dne 15. 11. 2016 Prosperity Vision s.r.o.